Skip to main content
Secure Transactions
SSL Secured transactions

Motswasele II

Mo Motswasele II, terama ya ntlha e e kwadilweng ke Motswana e e ikaegileng ka ditiragalo tsa hisetori, L.D. Raditladi o sekaseka bogosi ka baanelwa ba babedi ba banna ba ba maatla. Terama e fatlhosa babuisi ka ga botlhokwa jwa setheo sa bogosi, le botlhokwa jwa kgosi go busa ka botlhale le go rarabolola dikgotlang fa di runya.

  • Price
    R180.00
  • SKU
    BK657
  • Tags

1 in stock

1 in stock

Mo Motswasele II, terama ya ntlha e e kwadilweng ke Motswana e e ikaegileng ka ditiragalo tsa hisetori, L.D. Raditladi o sekaseka bogosi ka baanelwa ba babedi ba banna ba ba maatla, Moruakgomo le Motswasele. Go ya ka hisetori ya Bakwena, bobedi joo e ne e le dira ka ba ne ba lwela bogosi. Raditladi o kgala mokgwa wa puso wa ga Motswasele, yo o busang ka letsogo la tshipi, a itseela metlhape ya batho ba gagwe mme lefoko la gagwe e le la bofelo. O itikagantse le batho ba ba sa tshepagaleng e bile ba sa itse sepe ka boeteledipele kgotsa sepe se se tsamaelanang le bogosi. Moruakgomo, ka fa go je lengwe, o tlhagelela e le moetapele yo o pelo, wa segatlhamelamasisi, yo o botlhale, yo o ponelopele e bile a kgona go reetsa fa a gakololwa.

Mo terameng, Raditladi o lemosa kgosi go se kgopise batho ba e tlaa tsogang e ba tlhoka kamoso, le go se letle dikoma tse a di iteelwang go mo ya tlhogong le go mo tlatsa maikgogomoso. Motswasele II e fatlhosa babuisi ka ga botlhokwa jwa setheo sa bogosi, le botlhokwa jwa kgosi go busa ka botlhale le go rarabolola dikgotlang fa di runya.